NYHETER

Kallelse till årsmöte Bromma Ridklubb

TID: Torsdagen den 15 februari 2024 kl. 18.00

PLATS: Cafeterian, Stora Ridhuset

Vi bjuder på mat och dryck efter mötet. Om du vill deltaga, skriv upp dig på listan på anslagstavlan i stallet. Hoppas vi ses där!

Årsredovisningen finns i upptryckt exemplar på anslagstavlan i stallet för den som vill läsa.

DAGORDNING FÖR ÅRSMÖTE
§ 1. Mötets öppnande
§ 2. Fastställande av röstlängd
§ 3. Val av ordförande för mötet
§ 4. Anmälan av styrelsens val av sekreterare vid årsmötet
§ 5. Val av protokolljusterare och rösträknare
§ 6. Fastställande av föredragningslista
§ 7. Fastställande av om mötet blivit utlyst på rätt sätt
§ 8. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelser
§ 9. Revisorernas berättelse
§ 10. Fastställande av balans- och resultaträkningar
§ 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
§ 12. Fastställande av verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår
§ 13. Fastställande av årsavgift för nästkommande år
§ 14. Övriga ärenden som enligt 15 § föreningens stadgar kan upptas till beslut på årsmöte
§ 15. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter inom ramen för det i 24 § andra stycket
angivna antalet
§ 16. Val av ordförande för föreningen
§ 17. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter
§ 18. Fastställande av ungdomsledamot jämte personlig suppleant utsedda av
ungdomssektionen
§ 19. Fastställande av eventuella sektioner förutom ungdomssektion (27 §)
§ 20. Val av två revisorer och en revisorssuppleant eller registrerat revisionsbolag
§ 21. Beslut om antalet ledamöter i valberedningen
§ 22. Val på ett år av ordförande och ledamöter i valberedningen
§ 23. Val av ombud till SvRFs och distriktets allmänna möten och eventuella andra möten där
föreningen har rätt att representera med ombud.
§ 24. Mötets avslutande
Bromma den 5 januari 2024

Styrelsen